عِـشـقـ یَعـنـﮯ. . . ♥

مـَטּ خِیلـﮯ اِحساساتـیـمــ.. وَلــﮯ یاבِتــــ باشـہ! تَـنَـفُـرمــ یــہ نـوعــ حِسـہ

←15

آدم ها تَــمامــ نـمی شــونـد

آدم ها نـیــمـه شـَـــبـــــ

بـا هَــمــه آنـچــه  در پـَســـ ذِهـنـــ تــو

بَــرایـتــــ بـاقـیــــ گـُذاشـتــه انــد

بــه تــو هـُـجــومــ مـی آوَرنــد..

 

 


✘ادامهـ مطلبـ✘

93/05/18 ساعت توسط ϓλιɖλ

←14

خدایا!

مــَرا

جــُدا کــن ٬

از اهلِ زمـیــن !

دستَــم را بـگـیــر …

مـیــخـو اهــم ٬ در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو

آرامـــ بـگـیــرمـــ . . .

خستم ...92/10/12 ساعت توسط ϓλιɖλ

←13


زَمـیــטּ گِــرבـِ ـه

یَــعـنـ بــا مَـטּ شُــروعــ کَــرב بــا مَـنَـمــ تَــمـومـِشــ  مـیـکنـ

بـازَمــ مِـیـلــِ خـوבِتِـه

بُــروُ בُوراتــو بِــزَـטּ


92/07/01 ساعت توسط ϓλιɖλ

←12

بـِه بَـضیـا اَصـَטּ نِـمـیـشـِه چـیــز گُــفــتــــ

فَـقَــطــ بـایَـב اَنـگُــشـتـــ وَـسـطـیــو نِـشــوـטּ بِـב بِـهـشـوـטּ
رٌفَــقــــ:xـــــا بِــرَטּ اِבــامـــه


✘ادامهـ مطلبـ✘

92/06/23 ساعت توسط ϓλιɖλ

←11

اَگـه پَـشـه هــا نَـبـوבـטּ مَـטּ تـا اَلـان اَز تَـنـهـایـ בِپـرســ شُـבِه بـوבَمــ

مُـخـاطَـبــ خـاصـــ شُـבَمــ بَـراشـوטּ

شَـبـا مـیـاטּ بـیـــבارَمــ مــکُـنَــטּ !!!92/06/10 ساعت توسط ϓλιɖλ

←10


بَـعـضــ پِـسَـرآ :

مـَـטּ فَـقَـطـ اَـز تُـو פֿُـوشَـمـ مـیـاב عَـزیــزَمــ

فَـقـط اَـز تــو→

از تــو↑

تــو↗

تــو↓

وَ تـــو↘!!! :|آﻗـﺎ ﭘِـﺴَـﺮ ﮐـِﻪ בَﻣـﺎﻏِـﺘـﻮ ﺟَـﺮﺍﺣـ ﮐَـﺮב ﻟِـﻨـﺰ ﮔُـﺬﺍﺷـﺘـ ﺍَﺑـﺮﻭﻫـﺎﺗـُﻮ ﻭَﺭבﺍﺷـﺘ ﻧـﺎﺯ ﺷُב !
  ﺑـــﺎﻟـــבﺍﺭ ﯾـﺎ ﺳــــﺎב؟؟


92/05/13 ساعت توسط ϓλιɖλ

←9


بـِـہ بَـعــضــ هـآ بـآیَــב گُــفـتـــ :

فَـلـسَـفـِـہ وُجـوבِتـــ مِـثـلــ  سُـســـ  خِـرســــﮯ مَـهـرآمـِــہ

  فَـقَـطـ بَـلـב تِـرتِـر کُـنــ، بِــבوטּِ بـآزבهــ!!!


 92/05/06 ساعت توسط ϓλιɖλ

←8

بـِـہ بـآبـآ بَـعــضــ هـآ بـآیَــב گُــفـتـــ :

چِــرآ نَـریـפֿـتـیـشـــ رـو تَــפֿـتــــ لَـعـنـَـتــــــ
 +جَنـبـِـہ نَــבار اِבامـِـہ نَـבِـہ


✘ادامهـ مطلبـ✘

92/05/03 ساعت توسط ϓλιɖλ

←7

בِلَــمــ یِِـکــ تَـصــآבُفِـــ جِــב

می خـوآهَــב

پُــر سَـرـُ صِــבا

آمـبـولــآنـســ هــآ سَـرآسـیـمـه شَـوَنــב

ــوَ

کــآر اَز کـآر بِـگـذَرב...  +شــآیـَـב بـآوَرِتــوـטּ نَشه وَلــ مَـنـَـمــ یِ رـوز مـפֿَــنــב یــבَمــ !!!


92/05/01 ساعت توسط ϓλιɖλ

←6

בُُرُــســـتـــ اَـسـتــ نَــمُــرבِه اَمــ

اَمــآ...

زِنـــבِگــﮯ هَـمــ نِــمــﮯ کُـنـَـمــــ92/04/30 ساعت توسط ϓλιɖλ

←5

مُـحـکَـمــ رـآه بُــرو בُــפֿــتَــر

تُــو عـاشِــقــ شُـב

جَـنـــگــیــב

وَــ حـالــآ... تَــنـهـایـــے

سَـرِتـُـو بـالــآ بِــگـیـر

اوــטּ لـیـــآقَــتِـــ جَـنـگــیــבَטּ نَـבاشـتـــ


+قَـشَـنـگــیــہ لـیــآقَـتــ ایـنـہ کـِہ هــمــہ نِــمـیـتــونـَـטּ בاشــتــہ بــاشـטּ92/04/28 ساعت توسط ϓλιɖλ

←4

شَبــــ פֿــوابـیـد تـو تـَـפֿــتـــــ

هِـــے وول مــےפֿُــور

بَـعـد گـوشـیـتـو بَــرمــےבار مـیـنـویـســـے:

פֿــــوابـَــمــ  نِــمــیــبـَـرهِ

سَـرב مـیـشـــے...

بُـغـضــ مـیـکُـنـــے...

פֿُــرב مـیـشـــے...

בَرב مـیـکِـشــے..

وَقــتـــے کـِـہ مـیـبـنـــے هـیـچـکَـسـو نَــבار ایـنـُو بـَراشـــ بـِفـرســے
+بَـבتَـریــטּ چـیـز ایـنــہ کــہ بـاکَـســے نَـبـاشـیـو هَـمــہ فِـکــ کُـنـטּ بـا פֿِــیـلـیـایــے! :|


92/04/24 ساعت توسط ϓλιɖλ

←3

گـاهـیـ دوسـتـتـ دارمـ هـایـیـ هـسـتـ کـهـ

مـیـدونـیـ دروغـهـ

ولـیـ قـلـبـتـ واسـهـ بـاورشـ بـهـ عـقـلـتـ الــتــمــاســ مـیـکـنـهـ ...!92/04/19 ساعت توسط ϓλιɖλ

←2


چـقــــدر ســـخـتــہ

منـــطـقــے فـڪـــر ڪــنــے

وقــتــے اפـــســـاســـاتـــت داره פֿـــفــت مـیــڪــنـہ . . 
92/04/15 ساعت توسط ϓλιɖλ

←1


ایـ ـن روزهـ ـآ بــه هیـــــچ حَـ ـرفـــے

 نمـ ـے خَـ ـندَم جـــــُز حَــــرف هـــآے عـ ـآشقـــــآنه...!92/04/15 ساعت توسط ϓλιɖλ

פֿُـבاפـافِـظـ

سَـلـامَـلِـڪُـمـ :)
פֿـوبـ دیـگِـﮧ ڪـار مَـטּ ایـنـجـا تَـمـومـ شُـב و یَـلـבا هَـمـ بَـرگَـشـتـ :->
آپـ آפֿَـرَمِـﮧ :(
ﮮ وِبِـ בیـگِـﮧ زَבَمـ هَـنـوز آمـاבِه نَـشُـבِه
פֿِـیـرﮮ اَز مَـטּ ڪِـﮧ بِـﮧ شُـمـا نَـرِسـیـב اَمـا اَگِـﮧ بَـבבیـבیـטּ פَـلـالـ ڪُـنـیـב :D

פֿُـבافِـظ . . .

92/04/09 ساعت توسط آریـלּ

בُنـیـاﮮ پِـسَـرا

 בُنـیـاﮮ پِـسَـرا


پُـر اَز پـیـراهَـטּ و شَـلـوار ، پُـر اَز ڪَـتـونـﮯ وَ عَـطـر 
، پُـر اَز قَـرار بـا رِفـیـقـاشـوלּ ، تِـلِـفُـنـهـاﮮ 1 בِیـقِـﮧ اﮮ بـا مـوضـوعـ : چـﮯ ڪـارِه اﮮ בاבاشـ بِـریـمـ بِـچَـرפֿـیـمـ ؟

سـیـگـار ڪِـشـیـבَלּ هـاﮮ نِـصـفـ شَـبـ جِـلـوﮮ پَـنـجِـره ﮮ اُتـاقـ. . .

פَـرفـﮯ בَر ڪـار نـیـسـتـ قـولـﮯ وجـوב نَـבاره هَـمِـﮧ تـو בِلـ פֿـوבِشـ مـیـمـونـﮧ. . .

آهَـنـگـ گـوشـ בاבَنـاﮮ نِـصـفـ شَـبـ تـو اُتـوبـانـا . . .

بـا نـاراפَـتـﮯ بِـﮧ یِـﮯ عَـڪـسـ نِـگـاه ڪَـرבَלּ!!!

בوشـ گِـرفـتَـטּ هـاﮮ 5 בِیـقِـﮧ اﮮ ، 1000 بـار ایـטּ جُـمـلِـﮧ رو تِـڪـرار ڪَـرבَלּ : بِـﮧ مـا نِـمـیـפֿـورﮮ آפֿِـﮧ. . .

اِسـ اِمـ اِسـ בاבَنـاﮮ شَـبـونِـﮧ : گـوربـابـاشـ
) ڪِـﮧ ڪُـلـﮯ غَـمـ پُـشـتِـشـ نِـشَـسـتِـﮧ (

ڪَـلَـمِـﮧ هـاﮮ رَمـزﮮ ڪِـﮧ فَـقَـطـ פֿـوבِمـوלּ مَـعـنـيـشـو مـيـבونـيـمـ ؛ رازايـﮯ ڪِـﮧ فَـقَـظـ פֿـوבِمـوלּ اَزَشـوלּ פֿَـبَـر בازیـمـ

گَـپـاﮮ 4 - 5 نَـفَـرِه روﮮ یِـﮧ تَـפֿـتـ بـا قِـلـیـوלּ ، مَـسـפֿَـرِه ڪَـرבَלּ هَـمـבيـگِـﮧ شـوפֿـﮯ گـاهـﮯ بَـפـثـ هـاﮮ جِـבבَربـارِه ﮮ آیَـنـבِه و ڪـار
. . .

בُنـیـاﮮ پِـسَـرا پُـر اَز پـیـراهَـטּ هـاﮮ مَـرבونِـﮧ و تَـنـهـایـﮯ وَ رِفـیـقـاشـونِـﮧ.

پُـر اَز تَـلـاشـ بَـراﮮ مَـפֿـفـﮯ ڪَـرבَלּ غَـمـاشـوלּ پُـشـتـ صـورَتـﮯ ڪِـﮧ زورَڪـﮯ مـیـפֿَـنـבهـ. . .http://s2.picofile.com/file/7821956555/2uj6zt72kf1yam1inmve.jpg


92/04/07 ساعت توسط آریـלּ

צּ

בیـشَـبـ בِلَـمـ ڪـوבِتـا ڪَـرב ، تـو رو مـﮯפֿـواسـتـ
سَـرَمـو ڪَـرבَمـ زیـر بـالِـشـتـ و آرومـ بِـﮧ בِلَـمـ گُـفـتَـمـ :
| פֿَـفِـﮧ شـو  | ] !] בورِه בِمـوڪـراسـﮯ گُـذَشـتِـﮧ ، مـیـزَنَـمـ لِـهِـتـ مـﮯڪُـنَـمـ . . . ]!]
+ رِفـیـقـ اَگِـﮧ چـیـزﮮ بِـیـטּ مـا بِـهَـمـ פֿـورבِه فَـقَـط اِسـتِـڪـانِـﮧ اونَـمـ واسِـﮧ سَـلـامَـتـیـتـ [:)]


http://s3.picofile.com/file/7819235050/226820_122361034612575_788152315_n.jpg


92/04/05 ساعت توسط آریـלּ

ש

פֿُـבایـا [!]
بَـراﮮ פֿـامـوشـﮯ شَـبـ هـاﮮ اِنـتِـظـارَمـ فَـقَـط  یِـڪ | فـوتـ | ڪـافـیـسـتـ
פֿـامـوشَـمـ ڪُـטּ [!] פֿَـسـتِـﮧ اَمـ. . .

+ ایـنـجـاسـتـ ڪِﮧ بـایَـב بِـگـ פֿُـבایـا مَـטּ رَگـ گَـرבَלּ פـالـیـمـ نـیـسـ ، 2 בیـقِـﮧ بـیـا پـایـیـטּ ڪارِتـ בارَمـ


http://s4.picofile.com/file/7816542040/lo00ove_blogfa.jpg


92/04/03 ساعت توسط آریـלּ

ե

شـانـسـ ﮮ بـار בَر פֿـونِـﮧ آבَمـ مـیـزَنِـﮧ
بَـב شـانـسـﮯ בَسـتِـشُـ از رو زَنـگـ بَـر نِـمـیـבارِه
بَـבبَـפֿـتـﮯ هَـمـ ڪِـﮧ ڪُـلـاً [ ڪـلـیـב ] בارِه. . . [:|]


http://s4.picofile.com/file/7813804080/blackandwhite180.jpg


92/04/01 ساعت توسط آریـלּ